HSA GROUP CÉGCSOPORT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Kik vagyunk?

2. Miért fontos az adatvédelem?

2.1. Fogalmak

3. Szolgáltató általi egyes adatkezelések

3.1. A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés

3.2. Toborzási és kiválasztási folyamat munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés esetén

3.3. Toborzási és kiválasztási folyamat az Adatkezelő nem kölcsönzött munkavállalói esetén

3.4. Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásban és egyéb munkaviszonyban (saját állomány) történő adatkezelés speciális szabályai

3.5. Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés speciális szabályai

3.6. Hírlevéllel (direkt marketinggel) összefüggő adatkezelés

3.7. A Portál használatával összefüggő adatkezelés

4. Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak az érintett rendelkezésére?

5. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

6. Mit tartunk még fontosnak?

6.1. Közösségi média

6.2. Linkek

6.3. Tájékoztatáskérés

6.4. A Tájékoztató módosítása

7. Kapcsolat

 1. Kik vagyunk?

A HSA Group felnőtt-, diák-, és nyugdíjas-foglalkoztatásra specializálódott, egymással együttműködő vállalkozások összessége (a továbbiakban: „HSA Group”), amelynek munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó tagjai többek között:

Cég rövidített név

Teljes cégnév és azonosító adatok

HSA Kft.

HSA HUMAN SERVICE AGENCY Munkaerőpiaci Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4024 Debrecen, Batthyány utca 12-1. fszt. 1, cégjegyzékszám: 09-09-007178)

HSA Recruitment Kft.

HSA Recruitment Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4024 Debrecen, Széchenyi utca 48. cégjegyzékszám: 09-09-026191)

 

A HSA Group tagjai az Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) egyes adatkezelési tevékenységek során önálló adatkezelőknek (a továbbiakban bármelyikük önállóan: „Adatkezelő”), közös adatkezelőknek (a továbbiakban: „Közös Adatkezelő”) vagy adatfeldolgozóknak (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) minősülnek, amely minőségeket az egyes tevékenységeknél jelezzük Önöknek.

A HSA Group elérhetőségei:

Web : www.hsakft.hu Cím : 4024 Debrecen, Batthyány utca 12-1. fszt. 1.

E-mail : info@hsakft.hu 
Telefon : +36 52 446 991

Az Adatkezelő helyi ügyfélszolgálatainak elérhetőségei itt találhatóak meg.

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége:

Név: Dékány Erika

E-mail: @

2. Miért fontos az adatvédelem?

A HSA Groupnak munkaerő-kölcsönzéssel, munkaerő-közvetítéssel, felnőttképzéssel és bérszámfejtéssel foglalkozó üzletágai vannak. Egyes üzletágaink bizonyos tekintetben eltérően működnek, de minden esetben célunk egyfelől az, hogy az álláskeresők és munkavállalók elérjék karriercéljaikat, másfelől az, hogy ügyfeleink humánerőforrás igényeit a lehető leghatékonyabban teljesítsük.

Szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen Tájékoztató részletesen tartalmazza a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítés szolgáltatások nyújtása során történő adatkezeléssel összefüggő információkat, továbbá a Portál használatával összefüggő információkat.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Portál használatával, az ott történő regisztrációval, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételével – legyen szó akár a Portál használatáról, akár arról, hogy Ön nem elektronikus úton veszi azokat igénybe – Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban részletesen ismertetett kezelését.

A Portál használata, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a személyes adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes.

Amennyiben a Portálon vagy személyesen hozzáférhető Tájékoztató és az Ön által esetlegesen külön nyilatkozathoz csatolt adatvédelmi tájékoztató között eltérés adódna, akkor az utóbbi az irányadó.

 2.1 Fogalmak

A jelen Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében.

Az „Érintett", a "Személyes Adatok", az "Adatkezelő", az „Adatvédelmi Incidens”, a „Felügyeleti Hatóság”, a „Hatásvizsgálat”, az "Adatfeldolgozó", a „Közös Adatkezelő” az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bír.

Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi:

   

Általános Adatvédelmi Rendelet

a személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;

Adatbázis

az Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory István utca 12., cégjegyzékszám: 05-09-014424) által létrehozott és a HSA Kft-vel kötött licensz megállapodás alapján átadott, jelölti adatokat rögzítő és felhasználó adatbázis;

Infotv.

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Kormányrendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet;

Mt.

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;

Portál

 

HSA Kft. által a HSA Group részére üzemeltetett www.hsakft.hu weboldal;

Ügyfél

az Adatkezelővel megbízási szerződés alapján kapcsolatban álló harmadik felek, munkaerő-kölcsönzésre irányuló megbízás esetén a kölcsönvevő; munkaerő-közvetítési szolgáltatás nyújtására irányuló megbízás esetén a megbízó fél.

 3. Adatkezelő általi egyes adatkezelések

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint "érintettre" – vonatkozó információ személyes adatnak minősülhet. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím, a képmás, a video- és hangfelvétel, az iskolai képzettség, a korábbi munkahelyek listája, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható.

A különböző szolgáltatásaink keretében különböző személyes adatokat kezelünk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem gyűjti, nem kezeli és nem dolgozza fel a 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait. Az Adatkezelő kizárólag akkor gyűjt, kezel vagy dolgoz fel 16. életévét be nem töltött személyre vonatkozó adatot, amennyiben a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy a hozzájárulását adta a 16. életévét be nem töltött személy személyes adatkezeléséhez, vagy azt engedélyezte az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

Szolgáltatásainkat több céggel együttműködve nyújtjuk, akik önálló vagy Közös Adatkezelőnek vagy Adatfeldolgozónak minősülnek. A közös adatkezelés esetén a HSA Kft. és a Közös Adatkezelők az adatkezelés céljait és eszközeit együttesen határozzák meg, míg Adatfeldolgozók igénybevétele esetén az adatkezelésért elsősorban az Adatkezelő felel, akinek utasításai alapján kezelnek bizonyos adatokat az Adatfeldolgozók. Mind a Közös Adatkezelők, mind pedig az Adatfeldolgozók ugyanazon elveknek kötelesek megfelelni az adatkezelés tekintetében, mint az Adatkezelő. Az önálló és Közös Adatkezelők és Adatfeldolgozók körét az egyes szolgáltatásokra lebontva a Tájékoztató tartalmazza.

 3.1 A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés

Miért szükséges a jelölti adatbázis építése – milyen adatkezelési célhoz kapcsolódik?

Az Érintettek a Portálra történő regisztrációt követően elküldhetik a meghatározott munkakörhöz tartozó követelményeknek megfelelő személyes adataikat és az azokat tartalmazó dokumentumokat a Portál számára, ami által az Érintettek jelöltek lesznek. Az Adatkezelő a szolgáltatásához szükséges személyes adatokat kezeli, amely tevékenység keretén belül a jelöltek által megadott személyes adatokból jelölti adatbázist épít. Az Adatkezelő kiemelt célja, hogy elősegítse a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítési szolgáltatása magas szinten történő nyújtását. Az Érintettek számára előnnyel jár az adatbázis kiépítése, amely által gyorsabban és egyszerűbben találhatnak munkát.

A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

   

Adatkezelő

A jelölti adatbázist és az abban található személyes adatokat a HSA Group tagjai közösen kezelik, így az adatkezelési tevékenység során Közös Adatkezelők lesznek. A közös adatkezelés célja, hogy a HSA Group az Érintett számára leginkább megfelelő pozíciót és foglalkoztatási módot találja meg. A Közös Adatkezelők a teljes adatbázishoz hozzáférnek

Kezelt adatok köre

A jelölt online a Portálon vagy személyesen regisztrálhat. A jelölt kétféleképpen regisztrálhat a Portálra. Egyrészt lehetőség van arra, hogy a jelölt konkrét pozícióra jelentkezés nélkül regisztráljon a Portálon. Másrészt a jelölt a regisztráció során megjelölhet egy (vagy több) konkrét pozíciót is, amely alapján kizárólag az általa megjelölt pozíció(k)ra kíván jelentkezni. Az Adatkezelő mindkét típusú regisztráció során az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

a)     vezetéknév

b)    keresztnév

c)     születési név

d)    születési hely és idő

e)     állampolgárság

f)      bejelentett lakóhely

g)    tartózkodási hely (levelezési cím)

h)    e-mail cím

i)      telefonszám (mobil, vezetékes)

j)      fényképfelvétel

k)    tanulmányokra vonatkozó adatok

l)      munkahelyekre vonatkozó adatok

m)  idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

Személyes jelentkezés esetén a jelölt regisztrációs adatlapot tölt ki, amelyen a következő adatokat rögzíti:

n)    vezetéknév

o)    keresztnév

p)    születési név

q)    születési hely és idő

r)     állampolgárság

s)     bejelentett lakóhely

t)     tartózkodási hely (levelezési cím)

u)    e-mail cím

v)     telefonszám (mobil, vezetékes)

w)   tanulmányokra vonatkozó adatok

x)     munkahelyekre vonatkozó adatok

y)     idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

Adatkezelés célja

A jelölti adatbázis építése esetében az adatkezelés célja, hogy mind az Adatkezelő, mind az Ügyfelek számára megkönnyítse a toborzási-kiválasztási folyamatot. Az Adatkezelő minden olyan fentebb említett személyes adatot kezel, amely a jelölti adatbázis teljesebb körű építése érdekében szükséges.

 

Adatkezelés jogalapja

a)     Az érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

 

A regisztráció során a jelölt hozzájárul adatai kezeléséhez annak érdekében, hogy az Adatkezelő adatbázisában szerepeljen és az Ügyfelek számára sikeres toborzási-kiválasztási folyamat lefolytatása esetén kiajánlásra kerüljön.

 

b)    A személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont):

 

Amennyiben a jelölttel telefonon, személyesen történik a kapcsolatfelvétel, akkor adatait a honlapon, személyesen vagy e-mailben történő regisztrációig – de nem tovább, mint 5 napig az Adatkezelő a saját és az Ügyfelek jogos érdeke alapján kezeli.

 

Adatkezelés időtartama

Általános regisztráció esetén a regisztrációtól számított 3 év.

Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek

A jelölti adatbázis kiépítésében a HSA Group alvállalkozója is részt vesz. Ezen alvállalkozó az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősül.

Ilyen adatfeldolgozó az Evolution Consulting Képzési és Tanácsadó Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory István utca 12.; cégjegyzékszám: 05-09-014424), amely a jelölti adatbáziskezelő szoftvert (HR Master) működteti. Adatfeldolgozó továbbá a Látható Formula Kft., amely hírleveleket küld a jelölteknek. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

 

 

 3.2. Toborzási és kiválasztási folyamat munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy a jelöltek számára legalkalmasabb munkahelyet találja meg, illetve az Ügyfelei részére a leginkább megfelelő jelöltet közvetítse munkavégzésre.

Az Adatkezelő toborzási és kiválasztási eljárása keretén belül felkutatja a lehetséges jelölteket, majd interjúk lefolytatásával, személyiség- és szakmai tesztek alkalmazásával meghatározza, hogy kit javasol a meghirdetett pozíció betöltésére.

Annak érdekében, hogy olyan részletes jelölti adatok továbbítására kerüljön csak sor a munkaerő-kölcsönzés keretében, amiről a jelöltnek tudomása van és önként adta meg, az Adatkezelő a teljes adatkezelését átláthatóvá kívánja tenni. Az Adatkezelő célja, hogy a jelölt hozzájárulása és az Adatkezelő jogos érdeke alapján történt adatkezelésről az érintett kellő információval rendelkezzen.

A toborzási és kiválasztási folyamat adatkezelési részleteit az alábbiakban olvashatja.

   

Adatkezelő

A toborzási-kiválasztási folyamat során a Személyes Adatokat a HSA Group tagjai közösen kezelik, így az adatkezelési tevékenység során Közös Adatkezelők lesznek. A közös adatkezelés célja, hogy a HSA Group az Ügyfél számára legmegfelelőbb jelöltet válassza ki. A Közös Adatkezelők a teljes adatbázishoz hozzáférnek.

Kezelt adatok köre

a)     vezetéknév

b)    keresztnév

c)     születési név

d)    születési hely és idő

e)     állampolgárság

f)      bejelentett lakóhely

g)    e-mail cím

h)    telefonszám (mobil, vezetékes)

i)      tanulmányokra vonatkozó adatok

j)      munkahelyekre vonatkozó adatok

k)    idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

l)      megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

m)  egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk, fényképfelvétel.

n)    személyiségteszt (nem mindig) – nem kerül ki személyes adat az adatfeldolgozóhoz

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást. Ezeket a regisztrációs folyamat során külön megjelöljük.

Lehetőség van a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok megadására is, ami teljesen önkéntes. Az Adatkezelő semmilyen módon sem ellenőrzi az ezzel kapcsolatban megadott információk helytállóságát. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a megváltozott munkaképességű álláskeresők után a munkáltatók kedvezményekre lehetnek jogosultak, ezért adott esetben ez az információ releváns lehet a kiválasztási folyamat során. Tekintettel arra, hogy a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján különleges adatnak minősülhetnek, amelyek kezeléséhez Önnek külön írásos hozzájárulást kell adnia az Adatkezelőnek, ezért, ha Ön a Portálon vagy emailben adja meg adatait az Adatkezelő részére, akkor az Adatkezelő kérheti Önt arra, hogy egy külön írásos hozzájárulást juttasson el az Adatkezelő részére. Az ezzel kapcsolatos teendőkről az Adatkezelő ügyfélszolgálata részletesen tájékoztatja Önt.

Adatkezelés célja

A megfelelő munkaerő felkutatása és kiválasztása a meghirdetett pozícióra.

Adatkezelés jogalapja, további feltétel

Az Adatkezelő kezelheti az Érintett személyes adatait, amennyiben:

a)     Az Érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

 

A jelölt hozzájárul az Ügyfél számára történő adat-továbbításhoz a sikeres elhelyezkedés érdekében, továbbá hozzájárul a referencia-ellenőrzés során felmerülő kapcsolatfelvételhez;

 

b)    A személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont):

 

Az Adatkezelő az úgynevezett „name check” eljárás során továbbíthatja a jelölt nevét és azonosító adatát az Ügyfél részére. A „name check” eljárás célja, hogy azonosítsa, a jelöltről van-e már saját forrásból származó információja az Ügyfélnek.

 

c)     Különleges Adatok kezelése esetén - a Személyes Adatok kezelése az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, majd az Adatkezelő mint munkáltató jogos érdeke alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont – további feltétel – 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

 

 

Adatkezelés időtartama

Általános regisztráció esetén a regisztrációtól számított 3 év.

 

Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek

A toborzási folyamat során adatfeldolgozó az Evolution Consulting Képzési és Tanácsadó Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory István utca 12.; cégjegyzékszám: 05-09-014424), amely a jelölti adatbáziskezelő szoftvert működteti. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

Amennyiben a jelölt kiválasztásra kerül az Adatkezelő által, az Ügyfele megismerheti a jelölt személyes adatait.  A kölcsönvevő munkáltató ebben az esetben az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató megállapodása alapján ismerheti meg a jelölt személyes adatait. A munkaerő-közvetítési megállapodás megbízója pedig az Adatkezelővel kötött munkaerő-közvetítési megbízáshoz kapcsolódó adattovábbítási megállapodás alapján ismerheti meg az adatot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a HSA Group Ügyfelei által kezelt személyes adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat harmadik személyek más módon kezelik, mint a HSA Group. A HSA Group HSA Groupnak semmilyen ráhatása sincs arra, hogy az Ügyfelek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárunk. A felelősség ilyen kizárását az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy csak akkor vegye igénybe a HSA Group toborzási és kiválasztási szolgáltatását, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.


3.3. Toborzási és kiválasztási folyamat az Adatkezelő nem kölcsönzött munkavállalói esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során Adatkezelőnek azt a társaságot kell tekinteni, amely az adott munkakör tekintetében a jövőbeli munkáltató lesz (aki érdekében a pozíció meghirdetésre került és akivel a kiválasztott jelölt munkaviszonyt fog létesíteni).

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy az Adatkezelő számára legmegfelelőbb jelöltet találja meg munkavégzésre.

A hirdetések közlésének módja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama, továbbá a toborzási – kiválasztási belső eljárásrend azonos a 3.2. pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a jelölt Személyes Adatai nem kerülnek továbbításra az Ügyfelek részére, továbbá, hogy az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

3.4. Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásban és egyéb munkaviszonyban (saját állomány) történő adatkezelés speciális szabályai

Munkaerő-kölcsönzés alatt azt a szolgáltatást értjük, amelynek keretében a HSA Group tagjai mint kölcsönbeadók a velük kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedik (Mt. 214. § (1) bekezdés a) pont).

A munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás adatkezelése során két fázist különítünk el:

- a 3.2. pontban bemutatott toborzási és kiválasztási folyamatot;

- a munkaerő-kölcsönzés céljából létrejött munkaviszony megkötése, fenntartása során és a megszűnést követő, alábbiakban részletezett adatkezelést. Ennek során azokat az adatokat kezeljük, amelyek a munkavállalók munkaviszonyának létesítése, teljesítése, megszüntetése mellett a velük kapcsolatos adózási és társadalombiztosítási feladatok ellátása során szükségesek. Az e körben kezelt tipikus adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

   

Adatkezelő

HSA Group tagjai önállóan, továbbá munkaerő-kölcsönzés keretén belül foglalkoztatottak tekintetében a kölcsönvevő Ügyfelek

Kezelt adatok köre

a)     vezetéknév

b)    keresztnév

c)     születési név

d)    születési hely és idő

e)     anyja születési neve

f)      azonosító okmány típusa (pl. szig. szám) és száma

g)    társadalombiztosítási szám (TAJ)

h)    adóazonosító jel

i)      állampolgárság

j)      bejelentett lakóhely

k)    tartózkodási hely

l)      levelezési cím

m)  bankszámla száma

n)    családi állapota

o)    eltartott gyermekek száma

p)    eltartott gyermekek életkora

q)    eltartott gyermekek egészségi állapotára vonatkozó egyes adatok (pl. fogyatékosság)

r)     eltartott gyermek adóazonosítója

s)     hozzátartozó adóazonosítója

t)     keresőképtelenség

u)    adó- és járulékkedvezményekkel kapcsolatos adatok

v)     szakszervezeti tagság

w)   saját vagy hozzátartozó gépjárművének adatai

x)     saját vagy hozzátartozó ingatlanának adatai

y)     végrehajtás alá vont adósságok

z)     e-mail cím

aa)  telefonszám (mobil, vezetékes)

bb) fényképfelvétel

cc)  tanulmányokra vonatkozó adatok

dd) munkahelyekre vonatkozó adatok

ee)  idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

ff)    megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

gg) fogyatékossággal kapcsolatos információk

hh) egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk

ii)    egyéb, jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, így például társadalombiztosítási (TB) kiskönyv, előző munkavállaló által kiállított igazolások és egyéb dokumentumok, munkaügyi központ által kiállított igazolások, bizonyítványok, start kártya, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kiadott határozat, nyugdíjbiztosító által kiadott határozat.

Adatkezelés célja

Munkaerő-kölcsönzés esetében az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalókat kikölcsönözzük az Adatkezelő Ügyfelei, azaz kölcsönvevő munkáltatók részére. Tekintettel arra, hogy munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő és az Érintett között jön létre munkaviszony, ezért az Adatkezelőnek minden olyan fentebb említett személyes adatot kezelnie kell, amely a munkaviszony létrejöttéhez és fenntartásához szükséges.

Az Adatkezelővel létesített munkaviszony (belsős állomány) esetén az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni munkáltatói kötelezettségének, teljesíteni tudja a munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit.

 

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő kezelheti az érintett személyes adatait, amennyiben:

a)     a személyes adatok kezelése a munkaszerződés létrejöttéhez és a szerződés megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

b)    a személyes adatok kezelése az Adatkezelőre – közös adatkezelés esetén a további közös adatkezelőkre – vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

c)     a személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy a kölcsönvevő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), továbbá Különleges Adatok kezelése esetén az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2)   bekezdés a) pont) alapján

 

Adatkezelés időtartama

A munkaviszonnyal összefüggésben keletkező valamennyi dokumentumot a munkáltató – amennyiben az egyéb cél elérése miatt nem szükséges - a munkaviszony megszűnésétől számított munkajogi elévülés idejéig (3 évig) kezel esetleges igényei, jogai érvényesítése céljából.

Az egyes, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési ideje mindazon dokumentumok esetében, amelyek munkaviszonnyal (kikölcsönzéssel) kapcsolatos jogokkal, kötelezettségekkel függenek össze - és így az Adatkezelőt az Ügyféllel kötött szerződéssel összefüggésben illető jogokkal, terhelő kötelezettségekkel kapcsolatosak -, a polgári jogi általános elévülés idejéig (5 évig) tart.

Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel, kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztásra szolgál), a megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig (általában az adóévet követő 6. évig) tart.

Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.

Az érintett (biztosított, volt biztosított) biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat az érintettre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év.

 

Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek

Mivel a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás során munkáltatóként (foglalkoztatóként) és kifizetőként is eljárunk, így az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében rendszeresen szolgáltatunk adatot az alábbi hatóságoknak, szervezeteknek:

 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Magyar Államkincstár
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, illetve a szakigazgatási szervet működtető illetékes Kormányhivatalok
 • bírósági végrehajtók

Munkaerő-kölcsönzés esetén az irányadó jogszabályok, így különösen az Mt-ben és a Kormányrendeletben található jogok biztosítása és kötelezettségek teljesítése céljára átadhatjuk a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltató számára. Munkaerő-kölcsönzés esetén így az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató közös adatkezelési megállapodást köthetnek. A közös adatkezelési megállapodás alapján a Közös Adatkezelők együtt végzik a munkaerő-kölcsönzéssel összefüggő személyes adatok kezelését, az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg. A közös adatkezelés célja az érintett személyek minél magasabb szintű kiszolgálása, valamint a Közös Adatkezelők közötti kommunikáció elősegítése a hatékonyabb munkaerő-kölcsönzés megvalósítása érdekében, továbbá a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Munkaerő-kölcsönzés során tipikusan az alábbi adatok körében valósul meg közös adatkezelés:

 • A biztosítási jogviszony kezdetéről szóló, állami adóhatósághoz teljesített bejelentésen (T1041) szereplő adatok;
 • Munkaidővel kapcsolatos adatok (pl. jelenléti ív, szabadságok, stb.);
 • Bérfizetéssel kapcsolatos adatok (pl. bérfizetési jogcímek, összegek);
 • Kölcsönvevőnek vagy harmadik személyeknek okozott károkkal kapcsolatos személyes adatok.

A munkaerő-kölcsönzési folyamat során történő könyvelés és számlázás körében történő adatkezelés esetében adatfeldolgozó a NOVITAX Számítástechnikai Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1105 Budapest, Gitár u. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-169379), amely a könyvelési és számlázási szoftvert működteti. Az adatfeldolgozó kizárólag a program szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, a programban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

A munkaerőkölcsönzés során továbbá a HSA Group tagjai bérügyi és munkaidő-nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtanak az Adatkezelő számára a BaBér Program és Online munkaidő program felhasználásával, amely szolgáltatást adatfeldolgozóként végzik (a Babér Programot rendelkezésre bocsátó Soft Consulting Hungary Zrt. aladatfeldolgozónak minősül).

Az Adatkezelő részére a HSA Group tagjai további bérügyi támogatási szolgáltatást nyújtanak (például a TMUNK bejelentő és változásbejelentő lapok kitöltése, NAV felé történő bejelentések elősegítése), amely cégek adatfeldolgozóként hozzáférnek a személyes adatokhoz.

A Segments Sales & Marketing Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (székhely: 4032 Debrecen, Tessedik u. 130., cégjegyzékszám: 09-06-013413) online leckét és tesztet értékesít az Adatkezelő részére. Tekintettel arra, hogy hozzáfér a munkavállalók személyes adataihoz, ezért adatfeldolgozónak minősül.

 

 3.5. Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés speciális szabályai

Munkaerő-közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából (a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján).

A HSA Group tagjai mint mint Adatkezelők a velük kapcsolatban álló Ügyfelek számára végzik a toborzási-kiválasztási tevékenységet, a 3.2 pontban leírtaknak megfelelően

 

 3.6. Hírlevéllel (direkt marketinggel) összefüggő adatkezelés

A Portál bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb hasonló jellegű, direkt marketing üzeneteket küld azoknak, akik ezt igényelték. Minden esetben önkéntes döntés, hogy az Érintett ezekre feliratkozik-e, és természetesen ezekről bármikor le is lehet iratkozni.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

   

Adatkezelő

A marketing tevékenység során kezelt Személyes Adatokat a HSA Group tagjai közösen kezelik, így az adatkezelési tevékenység során Közös Adatkezelők lesznek. A közös adatkezelés célja, hogy a HSA Group tevékenységéről átfogóan tudja tájékoztatni az Ügyfeleit és a jelölteket. A Közös Adatkezelők a teljes marketing adatbázishoz hozzáférnek.

Kezelt adatok köre

a)     e-mail cím*

b)    keresztnév*

c)     vezetéknév*

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Adatkezelés célja

Hírleveleket és egyéb direkt marketing üzeneteket azért küldünk, hogy meglévő vagy új szolgáltatásainkat hirdessük, valamint, hogy aktuális hírekkel szolgáljunk.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat visszavonásig kezeljük, azaz addig, amíg az Érintett le nem iratkozik.

Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek

A direkt marketing célra kezelt személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és azokat átadhatja a Látható Formula Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 48., cégjegyzékszám: 09-09-029531) részére, amely azokat szintén csak direkt marketing célra, azaz hírlevelek és egyéb ilyen jellegű üzenetek küldésére használhatja fel. A Látható Formula Kft. ezen adatkezelési tevékenység adatfeldolgozóként végzi. Ha az érintett az Adatkezelőnél visszavonja a hozzájárulását (leiratkozik a hírlevélről), akkor természetesen a Látható Formula Kft. is törli az érintettnek a direkt marketing célra kezelt személyes adatait.

A hírlevelek küldésével összefüggő adatfeldolgozás:

Az elektronikus levelében küldött hírlevelek továbbításában, a Portál technikai működtetésében az Adatkezelő alvállalkozói is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősülnek. Ilyen adatfeldolgozó a PW Studio Kft. (Cg. 09-09-020869, székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I. em. 7., adószám: 23306156-2-09), amely Portált működtető számítógépes kiszolgálót (szervert) működteti.

 

 3.7. A Portál használatával összefüggő adatkezelés

Mit értünk a Portál használatával összefüggő adatkezelés alatt?

A Portál használata során bizonyos típusú adatokat gyűjtünk és kezelünk, látogatottsági adatok (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából. Emellett a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítés szolgáltatás bizonyos funkciói a Portálon keresztül, online is igénybe vehetők. (erre a fenti 3.3 pontban foglaltak irányadók).

A Portált Ön regisztráció nélkül is látogathatja, amely esetben Ön nem ad meg számunkra személyes adatokat. Mindazonáltal amikor meglátogatja a Portált, a Portál, illetve a látogatottsági adatokat rögzítő és feldolgozó analitikai szolgáltatás automatikusan rögzíthet bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP-címe és ehhez kapcsolódó információk, mint például az internetszolgáltatójának neve, a böngészőjének típusa, operációs rendszerének megnevezése és nyelve, a weboldal, amelyről hozzánk látogatott, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő (add-on) technológiák, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a Portálon megtekintett lapok és azok megtekintésének sorrendje, a látogatás időpontja és hossza, és a Portálon való egyéb aktivitás. Ahogy jeleztük, vitatható, hogy ezen adatok egyáltalán tekinthetők-e személyes adatnak. Ugyanakkor kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük.

   

Adatkezelő

HSA Group tagjai közösen kezelik, így az adatkezelési tevékenység során Közös Adatkezelők lesznek.

Kezelt adatok köre

a)     IP cím

b)    hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés

c)     operációs rendszer típusa

d)    böngésző típusa

e)     aktivitás a Portálon

Adatkezelés célja

A Portál használatával összefüggésben gyűjtött adatok elsődlegesen analitikai célra, valamint a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és továbbfejlesztése céljából kerülnek kezelésre.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat visszavonásig kezeljük, azaz addig, amíg az Érintett nem kéri adatai törlését. A Portál egészéről, ideértve a személyes adatokat is, bizonyos időközönként mentések (backup) készülnek, amelyek 21 napig kerülnek tárolásra. Ezen időszak lejártát követően a mentések törlődnek. A mentéseket az Adatkezelő lentiekben megjelölt adatfeldolgozói tárolják.

Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek

A Portál technikai működtetésében az Adatkezelő alvállalkozói is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősülnek.

Ilyen adatfeldolgozó a PW Studio Kft. (Cg. 09-09-020869, székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I. em. 7., adószám: 23306156-2-09), amely Portált működtető számítógépes kiszolgálót (szervert) működteti.

A szerver fizikai üzemeltetését a Websupport, Ltd. (Webonic, székhely: Staré grunty 12, 841 04 Bratislava (Pozsony), Szlovákia, cégjegyzékszám: 36 421 928, Bratislava I. kerületi bíróság cégjegyzéke, 63270/B, közösségi adószám: SK2021869234) végzi, a szerver Szlovákiában található.

A Portálhoz csak ezen alvállalkozók megfelelő jogosítvánnyal rendelkező munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá, akik technikai támogatást (support-ot) nyújtanak. Nem valószínű, de előfordulhat, hogy ezek a személyek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz ezen support tevékenység végzése közben. A Portál látogatottsági adatainak feldolgozására aggregált és jórészt anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analitics szolgáltatást vesszük igénybe. A Google Analitics szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USÁ-ban található szervereken kerül sor. A Google részese az ún. Privacy Shield programnak, amely révén az általuk végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított. 


Mik azok a cookie-k (sütik)?

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Portál vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Portálon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását Portálunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Portálunkra), elemezzük a Portál forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Portál használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy fejlesszük a Portál megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Portálunk használatát, és megmutatják számunkra, hogy Ön mely lapokat látogatja meg Portálunkon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a Portálon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetünket.

Amennyiben rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (pl. regisztráció útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célra kezeljük, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése céljából.

A Portálra való belépéskor Ön elfogadhatja a sütiket, valamint megtagadhatja azokat. Amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tiltsa le/blokkolja a sütiket. Ha email-kliensét vagy böngészőjét úgy állítja be, hogy a HTML-emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatja bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Ugyanakkor a Portál bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

A jelen honlap által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját.

Cookie neve

Típusa

Funkciója

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje)

ci_session

string

Az oldal működéséhez elengedhetetlen. Ez a cooki tárolja az oldal mögött működő keretrendszer munkamenet azonosítóját.   (A ci_session cookie nem küld tovább semmilyen adatot a rendszeren keresztül más felhasználók, webmesterek és a weblap tulajdonosai számára.)

ci_session: 7200 másodperc

cookie‑confirm

integer

Tárolja, hogy korábban bezárta-e már a felhasználó a cookie figyelmeztető ablakot.

30 nap

A harmadik felek által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját. Ezen cookie-kat nem a Portál helyezi el a böngészőben, hanem harmadik felek.

Cookie neve

Típusa

Funkciója

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje)

__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Google Analytics

Ezen a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. A cookie-k többek között az alábbi információkat rögzítik anonim módon: (i) a honlapot látogatók száma, (ii) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a jelen honlapra, továbbá (iii) a honlapot látogatók a jelen honlap mely oldalait látogatták meg. További információk a Google által használt cookie-król ezen a linken .

__utma: 2 év
__utmb: 30 perc
__utmc: böngésző bezárásával
__utmz: fél év

__utmz

pwstudio.hu

Ezt a cookie a PW Studio Kft. (Cg.09-09-020869, székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I. em. 7.) használja arra, hogy figyelje, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot.

__utmz: fél év

 

Facebook

A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál: https://www.facebook.com/policy.php.

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy az oldalunk látogatói számára az oldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítségével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

 

Google

A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a boldalunk látogatói számára az oldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítségével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

- Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

- Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

A fenti 3. pontokban említett Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen függetlenek a Portáltól és annak szolgáltatójától, így ennek elérhetőségével vagy használatával kapcsolatban az Adatkezelő semmilyen felelősséget sem vállal.

 4. Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak az érintett rendelkezésére?

 • Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz hozzáférni.

 • Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.

 • Kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő - valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők - által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 • Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelő - valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők - által kezelt személyes adatainak a kezelését korlátozni.

 • Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az Adatkezelő - valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők - adatkezelése a jelentkező erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő -valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők - az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni.

 • Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelő - valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők - rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy az Adatkezelő - valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők - ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa. 

 • Törléshez való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

- úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése a megfelelő jelentkező kiválasztása vagy a munkaszerződés megkötése céljából már nem szükséges;
- úgy ítéli meg, hogy személyes adatait az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – jogellenesen kezeli(k);
- a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
- a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.

 • Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a közérdeken vagy jogos érdeken alapuló profilalkotást is.

Az Érintett az Adatkezelővel – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikével – szemben gyakorolhatja a fent említett jogait. A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikének – a fenti 1. pontban és az 1. sz. mellékletben foglalt elérhetőségire küldheti, illetve ott teheti meg. Amennyiben az Adatkezelő Ügyfeleivel együtt minősül Közös Adatkezelőnek munkaerő-kölcsönzés esetén, úgy az érintett Ügyfél elérhetőségeiről az Adatkezelő külön tájékoztatja a munkavállalót.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

 5. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Az Adatkezelő biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. Ugyanakkor – az internet mint nem biztonságos kommunikációs csatorna sajátosságaira tekintettel – az Adatkezelő nem tudja ellenőrizni, hogy az Ön által megadott információkat harmadik személyek (pl. a munkaadók és fejvadászok) milyen módon használják fel. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben egy adat vagy információ felkerült az internetre, és ha azt harmadik felek átvehették, akkor azt a későbbiekben szinte lehetetlen eltávolítani, még akkor is, ha az Adatkezelő mindenben a jelen Tájékoztatónak, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el.

Az Ön döntése, hogy fenti kockázatok ismeretében regisztrál-e a Portálon, illetve igénybe veszi-e a szolgáltatásokat, továbbá, hogy milyen személyes adatokat és egyéb információkat ad meg.

A Portálon a regisztrációkor megadott felhasználónév és jelszó megőrzése és bizalmas kezelése szintén az Ön kizárólagos kötelessége és felelőssége. Javasoljuk, hogy ezeket az azonosítókat másnak ne adja meg és elkülönítve kezelje. Az Adatkezelő semmilyen felelősséget sem tud vállalni azért, ha Ön nem így jár el vagy valaki az azonosítóit más módon kifürkészve lép be a Portálra az Ön nevében. Amennyiben úgy véli, hogy azonosítói illetéktelen kezekbe kerültek vagy valaki az Ön nevében jogosulatlanul lépett be a Portálra, akkor azonnal lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Nem javasoljuk olyan adatoknak, információknak a megadását, amelyek nyilvánosságra hozatalát nem kívánja.

Kérjük, hogy email-címét minden esetben tartsa naprakészen, és azt figyelje, mert a Portál az értesítéseket az Ön által megadott email-címre küldi. Javasoljuk, hogy minden esetben olyan email-címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tud férni.

Ön szavatol azért, hogy az Ön által megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve harmadik személy jogát nem sértik. Az ezen szavatosságvállalás megsértéséből eredő bármilyen hátrányért vagy kárért kizárólag a nyilatkozatot tevő felel. Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy a nyilatkozatot tevő által megadott adatok az Adatkezelő vagy harmadik személy jogát sértik, illetve valótlan tartalmúak vagy nyilvánvalóan ellentétesek a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, jogosult az adatokat – a nyilatkozatot tevő egyidejű értesítése mellett – saját belátása szerint, egyoldalú intézkedésével törölni.

 6. Mit tartunk még fontosnak? 

 6.1. Közösségi média

Ha a Portált, a Szolgáltatást, illetve az Adatkezelőt egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöli, követi stb., úgy engedélyezi, hogy az Adatkezelő hozzáférjen a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „lájkolásai”). A szolgáltatásainkkal való kapcsolata során egyéb, az Ön személyéhez nem kapcsolódó adatokat is gyűjthetünk (pl. megtekintett tartalom, arról való információ, hogy a tartalmak mellett mely reklámok jelentek meg, illetve melyekre kattinthatott rá stb.). A közösségi oldalak azonban az Adatkezelőtől függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi tájékoztatóval is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen Tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatvédelmi tájékoztatója irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve, hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi tájékoztatóit és felhasználási feltételeit.

 6.2. Linkek

A Portál tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem az Adatkezelő kezel (pl. munkaadók saját honlapja), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak az Adatkezelőtől teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

 6.3. Tájékoztatáskérés

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a Adatkezelőnek fenti 1. pontban jelzett elérhetőségein kérhet tájékoztatást.

 6.4. A Tájékoztató módosítása

Jelen Tájékoztatót meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a jelen Tájékoztató módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Portálon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen. A személyes adatok kezelését érintő jelentős változtatás esetén erről email útján, adott esetben hírlevél vagy egyéb marketing csatorna útján is adunk tájékoztatást.

 7. Kapcsolat

A Portált a HSA HUMAN SERVICE AGENCY Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (Cg. 09-09-007178, székhely: 4024 Debrecen, Batthyány utca 12-1. fszt. 1, adószám: 11982348-2-09, nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága) üzemelteti. Amennyiben kérdése merülne fel a jelen Tájékoztatóval vagy a cookie-k használatával kapcsolatosan, az Adatvédelmi Tájékoztatóban jelzett elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, valamint az Adatvédelmi Tisztviselővel.