HSA Kft. és HSA Recruitment Kft. közös adatkezelési tájékoztatója a www.hsagroup.hu weboldal tekintetében

Hatályos: 2022.02.01.

I./ Preambulum

A HSA Kft. munkaerő-kölcsönzés tevékenységet végez, amelynek célja az, hogy a társaság a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót szerződött partnerei részére munkavégzésre ideiglenesen átengedje.

A HSA Recruitment Kft. magán-munkaközvetítési tevékenységet végez, amely a kormányhivatal munkaközvetítői tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából.

A társaságok a www.hsagroup.hu weboldalon jelentkező munkát kereső személyek adatait saját tevékenységük céljának érdekében közösen gyűjtik.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja tájékoztatás nyújtása a weboldalon megadott személyes adatok kezeléséről. A tájékoztatóban használt kifejezések megegyeznek a GDPR rendeletben, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben használtakkal.

II./ Tájékoztatás az Adatkezelő, Adatvédelmi tisztviselő, Adatfeldolgozó személyéről

Közös adatkezelők

HSA Kft. (Székhely:4024 Debrecen, Batthyány utca 12-1. fszt. 1., Cégjegyzékszám: Cg.09 09 007178, Nyilvántartási szám: H-B. M. Munkaügyi Központ 6291/2/2001)

HSA Recruitment Kft. (Székhely:4025 Debrecen, Széchenyi utca 48., Cégjegyzékszám: Cg.09 09026191, Nyilvántartási szám: HBM/01/004374-2/2014)

Adatfeldolgozó

HSA Kft. megbízottja, aki a munkát kereső személy számára az adatkezelés megkezdése előtt azonosításra kerül.

HSA Recruitment Kft. megbízottja, aki a munkát kereső személy számára az adatkezelés megkezdése előtt azonosításra kerül.

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Kozsla László Gábor; elérhetőség: kozsladpo@protonmail.com

III./ Tájékoztatás a kezelt adatok köréről és forrásáról, adatkezelés céljáról és jogalapjáról.

Adatkezelés célja

A HSA Kft. annak érdekében gyűjti a munkát keresők www.hsagroup.hu oldalon megadott személyes adatait, hogy velük munkaviszonyt létesítsen a Munka Törvénykönyvének 214. § (1) a) pontjában meghatározott munkaerő-kölcsönzés tevékenység érdekében, míg a HSA Recruitment Kft. annak érdekében gyűjti a munkát keresők fentebb hivatkozott weboldalon megadott személyes adatait, hogy a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) a) pontjában meghatározottak szerint elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) f) pont

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Kezelt adatok köre és forrása

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz. A kezelt adatok forrása a munkát kereső.

IV./ Az adatkezelés körülményei és a közös adatkezelés időtartama

A HSA Kft. tekintetében az adatkezelésre jogalapot a társaság azon jogos érdeke teremt, miszerint a munkaerő piacon jelen lévő munkát keresők korlátozott terjedelmű személyes adatainak www.hsagroup.hu weboldalon történő gyűjtése és ezáltal megismerése nélkül, nem lehetne munkaerő-kölcsönzés céljából munkaviszonyt létrehozni a munkát kereső személlyel.

A HSA Recruitment Kft. tekintetében az adatkezelésre jogalapot a társaság és megbízója, a munkát kínáló személy jogos érdekei teremtenek, miszerint a munkaerő piacon jelen lévő munkát keresők korlátozott terjedelmű személyes adatainak www.hsagroup.hu weboldalon történő gyűjtése és ezáltal megismerése nélkül nem lehetne elérni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából történő azon találkozást, amelyre a magán-munkaközvetítői tevékenység irányul.

A közös adatkezelés időtartama 30 (harminc) nap. Ezen időtartam alatt közös adatkezelők döntést hoznak a tekintetben, hogy a munkát kereső részére munkaerő-kölcsönzés tevékenység céljából munkaviszony létrehozását kínálják fel, vagy magán-munkaközvetítési tevékenység keretében történik-e a munkát kereső munkaerő piacon történő elhelyezésének elősegítése. A döntésről közös adatkezelők minden esetben értesítik a munkát kereső érintettet és felveszik vele a kapcsolatot.

A fentebbi döntés időpontjában a közös adatkezelés befejeződik. Ezt követően a HSA Kft. és HSA Recruitment Kft. a személyes adatokat önálló adatkezelőként kezelik tovább. A társaságok saját adatkezelési tájékoztatója az érintett számára közlésre kerül.

V./ Tájékoztatás az adatbiztonsági intézkedésekről és az adatok megismerésére jogosult személyek köréről

Az Érintett személyes adatainak védelme érdekében Adatkezelők megfelelő információbiztonsági szabályozást alkalmaznak, amely meghatározza az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Adatkezelők az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védik, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használnak.

Adatkezelők az irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítanak az üzemeltetés és fejlesztésbiztonságra, az adatszivárgás megelőzésére, az üzletfolytonosság fenntartására, kártékony kódok elleni védelemre, az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, behatolás védelmére és felderítésére, a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint a munkavállalóink biztonsági képzésére. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, a személyes adatok kezelésének teljes időtartama alatt.

Az Érintettel kapcsolatosan kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelők valamint Adatfeldolgozók belső szabályzataiban meghatározott munkatársak külön-külön meghatározott jogosultsági körök mentén meghatározott korlátozásokkal és titoktartási felelősség mellett ismerhetik meg.

VI./ Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelők tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását, bizonyos esetekben joga van az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az érintetti jogokról szóló részletes tájékoztatás külön mellékletben található.

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1- 391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőknek elküldeni a panaszt. Adatkezelők az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújtanak tájékoztatást.
Amennyiben az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatják az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

VII./ Egyéb tájékoztatás

Az adatkezelés során Adatkezelők automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást, továbbá profilalkotás nem alkalmaznak.

Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsák. A módosításokról az Érintettet tájékoztatják.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a www.hsagroup.hu oldalon.

 

Érintetti jogokról szóló részletes tájékoztatás

 

HSA Kft. és HSA Recruitment Kft. közös adatkezelési tájékoztatójának melléklete Érintetti jogokról szóló részletes tájékoztatás

Hatályos: 2022.02.01.

Hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy – elérhetőségeink valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében az Érintett az alábbiakról kap tájékoztatást:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • jogai;
 • jogorvoslati lehetőségei;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Az Érintett kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

Helyesbítés

Az Érintett – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozzuk az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztjük.

Törlés

Az Érintett – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben Az Érintett kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisítjük. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

Az adatkezelés korlátozása

Az Érintett – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 • aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha az Érintett tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának felételei.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárulása alapján;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
 • fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintetteket.

Adathordozhatóság

Az Érintett – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Érintett által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett az Érintett kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag az Érintett által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk az Érintett rendelkezésre.

Tájékoztatjuk az Érintettet arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok rendszereinkből való törlésével. Emellett az Érintett az adatok hordozását követően is jogosult a velünk történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

Tiltakozás

Az Érintett – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból történő kezelése ellen, ha az adott adatkezelés az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekén alapul. Ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkező esetben a személyes adatokat tovább nem kezeljük.